Industrie

Rekening houden met wensen en verwachtingen

Rondom industrieterreinen spelen er op het gebied van geluid verschillende wensen en verwachtingen bij bedrijven, overheden en omwonenden. Bestemmingsplanwijzigingen, de aanpak van akoestisch volle industrieterreinen, als ook regulier zonebeheer, vereisen daarom een werkwijze die verder gaat dan een geluidtechnisch onderzoek. Ditzelfde geldt ook voor akoestische onderzoeken die door bedrijven uitgevoerd moeten worden in het kader van het Activiteitenbesluit of voor het verlenen van omgevingsvergunningen.

Voor de uitvoering van het zonebeheer, advisering rondom zonewijzigingen en de uitvoering van akoestische onderzoeken kunt u bij dBvision terecht. Voorop staat bij ons een aanpak waarbij de technische aspecten, juridische zorgvuldigheid én goede communicatie met onze opdrachtgever, bewoners, bedrijven en beleidsmakers centraal staat.

Speerpunten van dBvision

  • Advies op maat
  • Zorgvuldige begeleiding met aandacht voor technische, juridische en communicatieve aspecten
  • Rekening houden met zowel de belangen van de initiatiefnemer als met de belangen van de omgeving
  • Heldere rapportage
  • Wij leveren op tijd en volgens afspraak

Voorbeeldproject

De gemeente Naarden wilde onderzoeken op welke wijze het akoestisch beheer van het industrieterrein Gooimeer Zuid het beste uitgevoerd kan worden. Voortzetten van het huidige systeem of kiezen voor een nieuwe variant?

In de huidige situatie is het hele industrieterrein gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. Dat betekent dat de gemeente de geluidsproductie van alle bedrijven bewaakt. Naast enkele grote lawaaimakers, is er een groot aantal bedrijven met weinig of geen geluidsproductie. Het is daarom mogelijk om het industrieterrein te verkleinen en het akoestisch beheer vooral te richten op de bedrijven met een relevante geluidsproductie.

dBvision heeft de voor- en nadelen in beeld gebracht voor verschillende varianten van akoestisch beheer van het industrieterrein. Daarbij is gekeken naar:

  • Mogelijke geluidoverlast van omwonenden;
  • Groeimogelijkheden voor de bedrijven en het industrieterrein als geheel;
  • Procedurelasten voor de bedrijven en de gemeente;
  • Sturingsmogelijkheden voor de gemeente bij de ruimtelijke ordening.

Via een brede analyse zijn o.a. het opleggen van maatwerkvoorschriften, de mogelijkheid om geluidsruimte te reserveren, de kans dat het industrieterrein akoestisch ‘op slot’ gaat en de mogelijk botsende uitbreidingswensen van de inrichtingen in beschouwing genomen. Door deze brede insteek kreeg de gemeente de verschillende belangen helder in beeld en vormde het onderzoek een solide basis om het vervolgproces verder vorm te geven.